ارزش‏های کلیدی

  • حمایت از خلاقیت و نوآوری
  • توجه و تمرکز بر پویایی در کلیۀ فعالیت‏ها
  • تعهد به تعالی و ارتقاء کیفیت
  • توجه به مسئولیت‏های اجتماعی
  • جذب نخبگان