برگزاری جلسه طرح و تصویب سند استراتژیک هلدینگ

در تاریخ سه شنبه 24 تیر در سالن کنفرانس صندوق ذخیره فرهنگیان با حضور مدیرعامل همراه با هیئت مدیره و مشاورین هلدینگ و نماینده محترم صندوق ذخیره فرهنگیان برگزار گردید و مسایل مربوطه توسط تیم مشاور مطرح گردید و مورد بحث قرار گرفت.